ප්‍රශ්නපත්‍ර 2017(2018) චක්‍රලේඛ ප්‍රශ්නපත්‍ර 2018(2019) මාර්ගෝපදේශ ලකුණු දීමේ පටිපාටි - Marking Schemes ප්‍රාචීන විභාග කාලසටහන 2020 දැනුම්දීම් | Announcements විෂය නිර්දේශ Syllabus
 DOC   PDF   JPG  
 ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ප්‍රාචීන මධ්‍යම ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය
Displaying 1 - 4 of 4
ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ  2020 විභාග කාලසටහන tt_prarambha.jpeg 130.78 KB JPG
ප්‍රාචීන විභාග කාලසටහන 2020  
ප්‍රාචීන මධ්‍යම  2020 විභාග කාලසටහන tt_madyama.jpeg 160.50 KB JPG
ප්‍රාචීන විභාග කාලසටහන 2020  
ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය  2020 විභාග කාලසටහන (නව නිර්දේශය) tt_awasana_n.jpeg 169.69 KB JPG
ප්‍රාචීන විභාග කාලසටහන 2020  
ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය  2020 විභාග කාලසටහන (පැරණි නිර්දේශය) tt_awasana_o.jpeg 135.04 KB JPG
ප්‍රාචීන විභාග කාලසටහන 2020